Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

portalu polskieprzedszkola.pl

 

§ 1

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (wraz z dokumentami, o których w nim mowa) określa zakres i warunki wykonywania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Akceptacja powyższych dokumentów jest niezbędna do korzystania z Usług oraz ze Strony Internetowej; rozpoczęcie korzystania z Usług oraz ze Strony Internetowej traktuje się jako wyraz akceptacji (w całości i bez zastrzeżeń) niniejszego Regulaminu oraz dokumentów, o których w nim mowa.

 

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – osoba fizyczna, to jest Mateusz Walczak, zam. Sikorzyce 12, 55-311 Kostomłoty; ; Usługodawca jako wiążący adres e-mail do kontaktów podaje następujący adres: biuro@polskieprzedszkola.pl;

 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Strony Internetowej (uzyskująca dostęp do Strony Internetowej). Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Usługobiorcy będą mogli rejestrować Profile;

 3. Strona Internetowa - strona internetowa Usługodawcy, znajdująca się pod adresem internetowym www.polskieprzedszkola.pl a także jej podstrony;

 4. Profil - spersonalizowane, indywidualne i zabezpieczone konto internetowe Usługobiorcy dostępne poprzez Stronę Internetową, umożliwiające korzystanie z Usług Szczególnych;

 5. Punkty – wartości przypisane do Profili, decydujące o pozycji Profilu na liście wyszukiwania. Punkty dzielą się na Punkty Abonamentowy oraz Punkty zmienne. Ilość Punktów będzie zmienna na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

 6. Opłata Abonamentowa – opłata, którą zobowiązani będą uiszczać Usługobiorcy w związku ze świadczeniem na ich rzecz Usług Szczególnych. Opłata Abonamentowa może być zróżnicowana z uwagi na okres, przez który Usługobiorcy będą uprawnieni do korzystania z Usług Szczególnych (okresu abonamentowego);

 7. Usługi – usługi (w tym Usługi Szczególne) świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną, których zakres i warunki świadczenia określa niniejszy Regulamin wraz z wymienionymi w nim dokumentami;

 8. Usługi Szczególne – kategoria Usług świadczonych na rzecz oznaczonej grupy Usługobiorców, obejmująca zwłaszcza Usługi polegające na zarejestrowaniu i uzupełnieniu Profilu. Świadczenie Usług Szczególnych jest odpłatne;

 9. Dane osobowe – dane, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014r. poz 1182 ze zm.).

 

§ 3

Warunki dostępu do Strony Internetowej

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę z Usług świadczonych przy wykorzystaniu Strony Internetowej konieczne jest łączne spełnienie poniższych warunków technicznych:

          1) dostęp do sieci Internet;
          2) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript;
          3) włączona obsługa plików cookies w przeglądarce internetowej.

Dodatkowo, w celu świadczenia Usług Szczególnych konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Dostęp do Strony Internetowej może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Usługodawca nie daje gwarancji dostępu do Strony Internetowej, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Usługodawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Strony Internetowej w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony Internetowej, które nie wyniknęły z jego winy umyślnej.

 

§ 4

Rodzaje Usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi:

        1) przechowywanie i udostępnianie zawartości Strony Internetowej, w tym opublikowanych Profili Usługobiorców;
        2) umożliwienie Użytkownikom dodawania komentarzy i ocen na stronach Profilów.

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi Szczególne:

         1) umożliwienie oznaczonej grupie Usługobiorców rejestracji Profilów;
         2) umożliwienie Usługobiorcom uzupełnienie i aktualizację zarejestrowanego Profilu poprzez dodanie publicznie dostępnego tekstu, grafiki lub danych multimedialnych;
         3) przechowywanie i udostępnianie Profilu Usługobiorcy.

 1. Świadczenie Usług Szczególnych jest może być odpłatne i wiązać się z obowiązkiem uiszczenia przez Usługobiorcę Opłaty Abonamentowej, jeżeli wynika to z Cennika.

 2. Opłata Abonamentowa uiszczana jest na podstawie faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności, wystawionej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, na podany na fakturze rachunek bankowy Usługodawcy.

 

§ 5

Istota i zakres Usług oraz Usług Szczególnych

 1. Usługa określona w § 4 ust. 1 pkt 1) polega na umieszczeniu Strony Internetowej (w tym zarejestrowanych Profili Usługobiorców) w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci (Usługobiorca) mógł uzyskać dostęp do zawartości Strony Internetowej w dowolnym momencie. Celem świadczenia tej Usługi jest umożliwienie Usługobiorcom zapoznania się z zawartością Strony Internetowej, w tym z treścią Profili oraz przedstawionych tam komentarzy i ocen.

 2. Usługa określona w § 4 ust. 1 pkt 2) polega na umożliwieniu Użytkownikom dodawania komentarzy (tekstowych) i ocen (według wyznaczonej skali) poszczególnych Profili (przedszkoli). Usługodawca może wprowadzić mechanizmy zabezpieczające przed niewłaściwym korzystaniem lub nadużywaniem korzystania z tej Usługi, np. w postaci captcha.

 3. Do korzystania z Usług opisanych w § 4 ust. 1 nie jest konieczna rejestracja Profilu przez Usługobiorcę.

 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług opisanych w § 4 ust. 1 następuje na żądanie zainteresowane Usługobiorcy, z chwilą uzyskania dostępu do Strony Internetowej.

 5. Usługa Szczególna określona w § 4 ust. 2 pkt 1) polega na umożliwieniu oznaczonej grupie Usługobiorców zarejestrowania Profilu w ramach Strony Internetowej. Zasady, warunki i ograniczenia przy rejestracji Profilu określa § 6 Regulaminu.

 6. Usługa Szczególna określona w § 4 ust. 2 pkt 2) polega na umożliwieniu Usługobiorcy uzupełniony o dane dotyczące przedszkola prowadzącego przez Usługobiorcę. W tym celu Usługobiorca może dodawać teksty, obrazy oraz osadzać obiekty multimedialne w technologii Flash, korzystając z narzędzi udostępnionych przez Usługodawcę.

 7. Usługa Szczególna określona w § 4 ust. 2 pkt 3) polega na udostępnieniu Profilu Usługobiorcy na jednej z podstron Strony Internetowej tak, aby każdy Usługobiorca miał do niej dostęp oraz mógł dodawać komentarze i oceny w ramach korzystania z Usług opisanych w § 4 ust. 1 Regulaminu. Udostępnienie Profilu może zostać zawieszone, jeżeli ilość Punktów Abonamentowych przypisanych do Profilu osiągnie 0 (zero) lub upłynie okres abonamentowy - zgodnie z określonym w Cenniku abonamentem, zakupionym przez Usługobiorcę..

 8. Wyjątkowo Usługi Szczególne określone w § 4 ust. 2 pkt 2) i 3) powyżej mogą być świadczone także na żądanie Usługobiorców, którzy nie zarejestrowali Profilu. W takim przypadku Usługobiorca - po uiszczeniu Opłaty Abonamentowej - pozbawiony jest jednak kontroli nad dodanym ogłoszeniem (niezarejestrowanym Profilem) i nie może żądać od Usługodawcy podjęcia jakichkolwiek działań w stosunku do takiego ogłoszenia, w szczególności jego zmiany, usunięcia lub powiązania ogłoszenia z zarejestrowanym Profilem Usługobiorcy.

 9. Czas trwania umowy o świadczenie Usług wynosi:

       1) w przypadku Usługi, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) - czas pozostawania przez Usługobiorcę na Stronie Internetowej;
       2) w przypadku Usługi, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2) - czas potrzebny do dodania komentarza lub oceny (świadczenie jednorazowe);
       3) w przypadku Usług Szczególnych - czas nieokreślony; żądanie usunięcia Profilu uważa się za wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług Szczególnych z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 6

Profil

 1. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 regulaminu, w celu skorzystania z Usług Szczególnych usługobiorca powinien w pierwszej kolejności zarejestrować Profil na Stronie Głównej.

 2. Do rejestracji Profilu uprawnieni są jedynie Usługobiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą objętą oznaczeniem Polskiej Klasyfikacji Działalności nr PKD 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne lub prowadzą przedszkole pod innym tytułem prawnym (np. jako fundacja, stowarzyszenie etc.). Usługodawca uprawniony jest do żądania od Usługobiorcy rejestrującego Profil przesłania skanów dokumentów potwierdzających:

        1) tożsamość Usługobiorcy;
        2) uprawnienie Usługobiorcy do prowadzenia działalności przedszkolnej.

Usługodawca może uzależnić rejestrację Profilu Usługobiorcy od przekazania skanów ww. dokumentów. Wszelkie informacje przekazane w związku z realizacją niniejszego postanowienia Regulaminu będą wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie dla celów weryfikacji okoliczności, o których mowa w niniejszym postanowieniu.

 1. W celu rejestracji Profilu Usługobiorca zobowiązany jest podać przynajmniej następujące informacje:

         1) login Usługobiorcy;
         2) hasło Usługobiorcy;
         3) pełne dane teleadresowe Usługobiorcy;
         4) adres e-mail Usługobiorcy;
         5) numer NIP Usługobiorcy.

Usługobiorca powinien też potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia. W razie zmiany danych określonych w pkt 3)-5) Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o tym fakcie.

 1. W celu weryfikacji poprawności adresu e-mail, podanego zgodnie z ust. 3, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, zawierająca link aktywacyjny. Po kliknięciu w link aktywacyjny:

       1) zostaje zarejestrowany Profil Usługobiorcy - zgodnie z danymi podanymi stosownie do ust. 3, oraz
       2) dochodzi do zawarcia między Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o świadczenie Usług Szczególnych.

 1. Jeżeli z aktualnego Cennika wynika, że rejestracja Profilu wiąże się z odpłatnością, po zarejestrowaniu Profilu Usługodawca wystawi na rzecz Usługobiorcy (na dane podane przez Usługodawcę dane) fakturę VAT obejmującą Opłatę Abonamentową z tego tytułu. Jeżeli wynika to z aktualnego Cennika, podstawą do uiszczenia Opłaty Abonamentowej i wystawienia faktury VAT z tego tytułu jest również przedłużenie okresu abonamentowego.

 2. Po zarejestrowaniu Profilu Usługobiorca może uzupełnić Profil, korzystając z Usługi Szczególnej określonej w § 4 ust. 2 pkt 2).

 3. Jeżeli z aktualnego Cennika wynika obowiązek zapłaty Opłaty Abonamentowej  za świadczenie Usług Szczególnych, Opłata Abonamentowa jest należna Usługodawcy za świadczenie Usług Szczególnych na rzecz oznaczonego Usługobiorcy przez czas trwania okresu abonamentowego oraz niezależnie od skorzystania bądź nieskorzystania przez Usługobiorcę z Usługi Szczególnej, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) Regulaminu.

 4. Niezależnie od postanowień ust. 5-7 powyżej, Usługodawca może przewidzieć, że świadczenie części Usług Szczególnych następować będzie bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat - dotyczy to zwłaszcza Usług Szczególnych o których mowa w  § 4 ust. 2 pkt 1)- 3) niniejszego Regulaminu. Usługodawca wprowadza przy tym ograniczenia w świadczeniu Usług Szczególnych bez konieczności uiszczania opłat z tego tytułu, polegające na możliwości skorzystania z Usług Szczególnych tylko raz z wykorzystaniem jednego adresu IP oraz jednego adresu e-mail.
 5. Usługodawca jest uprawniony do całkowitego i nieodwracalnego usunięcia Profilu w razie:

       1) opóźnienia w zapłacie faktury VAT, o której mowa w ust. 5 lub ust. 7 powyżej, przekraczającego jeden miesiąc;
       2) upływu okresu abonamentowego i niewyrażeniu przez Usługobiorcę woli przedłużenia umowy na kolejny okres abonamentowy;
       3) naruszenia przez Usługobiorcę postanowień § 8;
       4) wypowiedzeniu umowy w sytuacji, o której mowa w § 11 ust. 1.

 

§ 7

Punkty

  1. Bezpośrednio po rejestracji Profilu będzie do niego przypisane 0 (zero) Punktów. Jest to minimalna ilość Punktów, jaka może być przypisana do Profilu.

            2. Punkty Abonamentowe mogą zostać przypisane do Profilu poprzez uiszczenie Opłaty Abonamentowej – w takim wypadku ilość Punktów Abonamentowych oraz cenę ich nabycia określa Cennik

            3. Punkty Dodatkowe mogą zostać przypisane do Profilu poprzez kupno takich Punktów - dowolną ilość razy, w ilości i za cenę określoną w Cenniku.

             4. Jeżeli ilość Punktów Abonamentowych przypisanych do Profilu wynosi 0 (zero), Profil może zostać usunięty przez Usługodawcę - bez możliwości jego odzyskania. Nie dotyczy to Profilu utworzonego w związku z wprowadzoną przez Usługodawcę możliwości świadczenia Usług Szczególnych bez konieczności uiszczania opłat z tego tytułu.

          5. Profile będą wyświetlane na Stronie Internetowej według kryteriów podanych przez Usługobiorców. Niezależnie od przyjętych kryteriów, Profile będą wyświetlane w kolejności odpowiadającej sumie ilości Punktów Abonamentowych i Punktów Dodatkowych przypisanych do Profilu – w ten sposób, że na pierwszym miejscu listy wyszukiwania znajdzie się Profil odznaczający się największą ilością sumy Punktów Abonamentowych i Punktów Dodatkowych oraz spełniający zadane kryteria.


 

§ 8

Obowiązki Usługobiorców

 1. Usługodawca nie odpowiada za treści wprowadzone do Internetu przez Usługobiorców, w tym za treść i prawdziwość komentarzy, ocen oraz danych zamieszczonych w Profilach.

 2. Usługobiorca korzystając ze Strony Internetowej zobowiązany jest w szczególności do:

      1) korzystania ze Strony Internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń (zwłaszcza urządzeń niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 200r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz.U. Nr 126, poz. 1068 ze zm.);

      2) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony Internetowej niezamówionej lub niechcianej informacji handlowej (spam);

      3) korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy;

     4) zaniechania podejmowania działań mających na celu sztuczne zwiększenie ilości Punktów, w szczególności poprzez użycie oprogramowania automatyzującego;
     5) zaniechania tworzenia wielu Profili (multikonto) z wykorzystaniem zmiennego IP oraz różnych adresów e-mail w sytuacji, o której mowa w  § 6 ust. 8 Regulaminu.

    6) korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


 1. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania (wprowadzania do Internetu przy wykorzystaniu Strony Internetowej) treści niezgodnych z prawem, niezależnie czy treść taka skierowana jest do indywidualnego odbiorcy czy do nieskonkretyzowanego grona odbiorców, w szczególności treści:

      1) naruszających dobra osobiste osób trzecich,

      2) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,

      3) naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich,

      4) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji,

      5) dyskryminujących lub nawołujących do dyskryminacji na jakimkolwiek tle,

      6) wzywających lub namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

Powyższe dotyczy w szczególności treści Profilów oraz komentarzy dodawanych przez Usługobiorców.

 1. W razie naruszenia postanowienia ust. 2 pkt 5) lub ust. 3 Usługodawca jest uprawniony do:

     1) wezwania Usługobiorcy do usunięcia niezgodnej z prawem treści,

     2) usunięcia – bez wcześniejszego ostrzeżenia lub wezwania – niezgodnej z prawem treści,

     3) usunięcia Profilu Usługobiorcy,

   4) usunięcia Profilu Usługobiorcy oraz zablokowania możliwości ponownej rejestracji Profilu z wykorzystaniem konta e-mail Usługobiorcy, który wprowadził treść niezgodną z prawem,

    5) powiadomienia o naruszeniu organów ścigania wraz z przekazaniem im danych Usługobiorcy, który dopuścił się naruszenia.


 

§ 9

Procedura reklamacyjna

 1. Na niewłaściwe wykonywanie Usługi przez Usługodawcę Usługobiorca może złożyć reklamację do Usługodawcy.

 2. Usługobiorca może składać reklamacje w związku z świadczeniem Usług w drodze:

   1) elektronicznej - za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługodawcy;

   2) listownie – na adres Usługodawcy.


 1. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy wraz z jego adresem e-mail, opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W razie potrzeby, Usługodawca powinien również dołączyć do reklamacji odpowiednie potwierdzenie zaistnienia okoliczności będących podstawą reklamacji (screeny, wiadomości e-mail etc.).

 2. Działania osób trzecich, w szczególności treści wprowadzone przez Usługobiorców (zwłaszcza negatywne komentarze i oceny) nie stanowią podstawy do uznania, że Usługi są świadczone niewłaściwie. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może jednak zastosować środki, o których mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu.

 3. Usługodawca powinien rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przesyła drogą e-mailową na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w reklamacji.

 5. Nieuwzględnienie żądań Usługobiorcy nie wyłącza prawa do ich dochodzenia na drodze sądowej lub za pośrednictwem innych właściwych organów.

 

§ 10

Język, prawo i sąd

  1. Językiem obowiązującym w relacjach pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcami jest język polski.

  2. Prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej jest prawem właściwym dla wszelkich stosunków łączących Usługodawcę i Usługobiorców.

  3. Wszelkie spory z Usługobiorcą niebędącym konsumentem, mogące wyniknąć w związku z realizacją, brakiem realizacji bądź wadliwą realizacją Usługi będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Usługodawcy.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu lub Cennika w dowolnym terminie. O zmianach Regulaminu lub Cennika Usługodawca będzie informował Usługobiorców, którzy posiadają Profil, na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Usługobiorca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania takiej informacji. Zmiana Cennika w trakcie trwania okresu abonamentowego nie będzie dotyczyć trwającego okresu abonamentowego.

 2. W razie wypowiedzenia umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Usługodawca uprawniony jest do zapłaty całej Opłaty Abonamentowej – tak, jakby Usługi Szczególne były prawidłowo świadczone przez cały okres abonamentowy.

 3. Zmiany Regulaminu, w tym obowiązujący Regulamin, Usługobiorca udostępnia na Stronie Internetowej.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2016r.