Polityka prywatności portalu polskieprzedszkola.pl

 

 1. Ochrona danych osobowych

  1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców w oparciu o okoliczności przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 1) oraz 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

  2. Usługobiorca zbiera dane osobowe Usługobiorców, na rzecz których świadczone są Usługi Szczególne, w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usług.

  3. Usługodawca informuje, że dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane podmiotom trzecim w związku ze świadczeniem Usług Szczególnych, zwłaszcza w związku z udostępnieniem Profilu Usługobiorcy na Stronie Internetowej.

  4. Usługodawca niniejszym informuje Usługobiorców, że każdy z nich ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych, przetwarzanych przez Usługodawcę, oraz do ich poprawiania. Usługodawca informuje też, że Usługobiorcom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych.

  5. Usługodawca niniejszym informuje, iż podawanie danych osobowych przez Usługobiorców ma charakter dobrowolny, przy czym podanie tych danych osobowych przez Usługobiorców jest niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie Usług Szczególnych.

  6. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę następuje w zbiorze danych osobowych. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Ogólnokrajowego Rejestru Zbioru Danych Osobowych, prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  7. W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych (zwłaszcza w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją) oraz w celu wykonania zobowiązań nałożonych na administratora danych osobowych przepisami ww. ustawy o ochronie danych osobowych, Usługodawca opracował i wdrożył dokumentację przewidzianą rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 

 1. Pliki cookies

  1. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony Internetowej (w tym możliwości zarejestrowania i korzystania z Profilu oraz dodawania komentarzy i ocen) Strona Internetowa może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz uzyskiwać do nich dostęp.

  2. Oprócz plików cookies pochodzących ze Strony Internetowej, w związku ze świadczeniem Usług może dojść do przetwarzania (zapisu i odczytu) plików cookies przez innych usługodawców. Takie pliki cookies nie są wykorzystywane przez Usługodawcę, a ich przetwarzanie powinno być uregulowane przez właściwych usługodawców i następować zgodnie z tymi regulacjami. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie takich plików cookies.

  3. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Usługobiorca zostaje powiadomiony przy pierwszym wejściu na Stronę Internetową.

  4. Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Usługobiorca wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.

  5. Uznaje się, że zarejestrowanie Profilu przez Usługobiorcę lub wyłączenie informacji, o której mowa w ust. 3 stanowi wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie plików cookies. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Usługobiorcę przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze Strony Internetowej.

  6. Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Usługobiorcy zależy od stosowanej przez Usługobiorcę przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Usługobiorca powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.

  7. Przetwarzane przez Usługodawcę cookies nie zawierają danych osobowych Usługobiorców.

  8. Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.